Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten.

ALGEMEEN.

 1. Alle tussen Alert Hondenschool Moergestel en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is cursist vanaf het moment van inschrijving tot het einde van het overeengekomen aantal lessen.
 3. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool.
 4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de sociale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

CURSUS.

 1. De cursisten dienen het cursusgeld te voldoen vóór aanvang van de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de lessen.
 2. Cursisten die vooraf inschrijfkosten hebben betaald, en besluiten alsnog niet mee te doen met de cursus, zullen deze kosten niet worden gerestitueerd.
 3. De cursist meldt zich aan door middel van een inschrijfformulier, mondeling, per internet (door het verzenden van een e-mail). Wanneer de cursist zich aanmeldt door naam, adres van zichzelf en gegevens van de hond, is het bindend.
 4. Indien de cursist minderjarig is, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.  Indien de cursus gevolgd wordt door een minderjarige en het lukt niet, dienen de ouders het over te nemen.
 1. De cursist ontvangt na aanmelding bericht wanneer en/of het gewenste aanbod beschikbaar is en of de cursist in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.
 2. De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de cursist dat deze gebruik maakt van het betreffende aanbod. Deze bevestiging kan zowel schriftelijk, mondeling als per internet (door verzenden van een e-mail) geschieden.
 3. Inschrijving verplicht tot betaling van de cursus. Er wordt, om welke reden dan ook, geen restitutie gegeven.
 4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond dient er een verklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.
 5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s), wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van administratiekosten en/of het cursusmateriaal en de tot dan toe gevolgde lessen, aan de cursist gerestitueerd.
 6. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en-tijden worden in overleg en naar de mogelijkheden van de hondenschool ingepast.
 7. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen.
 8. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald kunnen worden.
 9. Wanneer de eigenaar van de Hondenschool ( Yvonne Linden – van Schaik) afwezig is ivm. vakantie, ziekte, zal zij iemand aanwijzen die de lessen over zal nemen gedurende deze periode.

ADVIEZEN.

 1. De cursist van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenst gedrag van een hond advies vragen bij Hondenschool Alert.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de instructeurs van Hondenschool Alert.
 3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Hondenschool Alert voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

REGLEMENT.

 1. Laat uw hond goed uit voordat u het terrein van de hondenschool betreedt. Het is niet toegestaan behoefte te laten doen op het terrein en/of de toegangspaden. Gebeurt er toch een ongelukje, dan dient de eigenaar dit op te ruimen.
 2. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer(s) aangelijnd te zijn.
 3. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer(s) zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen. Het is zeer storend voor de cursisten en voor de instructeur(s) wanneer cursisten te laat komen.
 4. Wanneer de cursist twee lessen of meer afwezig is, vervalt zijn/haar inschrijving. Er wordt in dit geval geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
 5. De honden dienen er verzorgd uit te zien.
 6. Alle honden, welke een cursus en/of privé afspraak ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts. Wanneer u de hond laat titeren of een vaccicheck laat doen, is dat op risico van de eigenaar.
 1. Indien de hond loops is of lichamelijk niet in orde is, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 2. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist betreffende de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 3. In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 4. De instructeur staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdrachten uit te voeren.
 5. De klant dient de aanwijzingen van de instructeur(s) op te volgen.
 6. Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur(s) u eventueel voorschrijft. Prikbanden en slipkettingen zijn verboden.
 7. Tijdens de theorieles verblijft de hond in auto (niet bij warm weer), in eigen bench of in de daarvoor bestemde hondenverblijven.
 8. Tijdens de lessen is het verboden om te roken.
 9. Ons advies leidt niet tot aansprakelijkheid van Alert Hondenschool te Moergestel voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

De hondenschool adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt maar 1 hond  W.A. verzekering onder de standaard.


Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Per 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens van kracht de zogenaamde AVG. Deze nieuwe wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft als doel de persoonsgegevens van mensen beter te beschermen.

Ook de hondenschool slaat persoonsgegevens op en daarom heb ik met deze nieuwe wet
te maken.

Een van de eisen van de nieuwe wet is dat wij duidelijk aan u kenbaar moeten maken waarom ik deze gegevens verzamel, wat ik met deze gegevens kan doen.

Waarom sla ik als hondenschool persoonsgegevens op?

Als u zich aanmeld bij de hondenschool, ontvangt u van mij een inschrijfformulier.

Op dit formulier staan onder meer vermeld: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres.

Uw naam heb ik nodig om op certificaten/diploma’s te zetten.

Het adres heb ik soms nodig om iets op te kunnen sturen.

Het telefoonnummer heb ik nodig om cursisten op de hoogte te brengen indien de les verzet, afgezegd, verplaatst moet worden.

Het mail adres heb ik nodig om verdere informatie te sturen over: vervolgcursussen, tijden, oefeningen, boek basiscursus, verplaatsen van lessen

Welke gegevens sla ik op?

Het inschrijfformulier druk ik af en bewaar ik in een daarvoor bestemde map.

Deze formulieren bewaar ik tot eind van het jaar en daarna worden alle gegevens vernietigd.

Voor mijn dagelijks gebruik zet ik de volgende gegevens in de computer:

Naam, woonplaats, telefoonnummer en mail adres.

Zodra de cursist gestopt is met de cursus en verder geen vervolgcursussen meer doet, worden deze gegevens binnen enkele dagen uit de computer verwijderd.

Hoe bescherm ik uw gegevens?

Uw gegevens sla ik op in mijn computersysteem. Dit systeem is beveiligd middels het Northon Anti Virussysteem en heb ik daarvoor een eigen wachtwoord. Derden kunnen niet in dit systeem.

Ik deel gegevens nooit met derden.

Alleen bij afwezigheid van de instructeur zal de vervangende instructeur uw gegevens beheren.

De vervangende instructeur kan niet in mijn computersysteem.